ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

Van:

PW Consult
op naam van P. van ‘t Wout
Godfried Bomanslaan 15
1187 VM Amstelveen

Tel/fax : 020-6478908
Mobiel : 06-26276769
E-mail : info@pwconsult.nl
BTW nummer: NL 093954682 B01

 

Gevestigd en kantoor houdende te Amstelveen.

hierna te noemen : opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor aktiviteiten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Indien opdrachtnemer via een bemiddelings- of detacheringsbureau wordt ingezet, zijn de algemene leveringsvoorwaarden van dat bureau geldend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 1: Doelstelling

PW Consult levert advies en/of implementeert aktiviteiten op gebied van Human Resource Management. Daarnaast worden trainingen verzorgd.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de professionele eisen en ethiek zoals in de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid & organisatie ontwikkeling (NVP) staat verwoord.

www.nvp-plaza.nl/plaza/doc.phtml?p=Gedragscode1

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt na onderling overleg.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worde uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte.

Artikel 3: Honorarium

1. Opdrachtnemer vervult de opdrachten op basis van een van tevoren met opdrachtgever overeengekomen uurtarief voor werkelijk bestede uren. Het uurtarief wordt overeengekomen exclusief BTW. Trainingsaktiviteiten zijn BTW vrij.

2. Vóór de opdracht kan offerte worden aangevraagd. Opdrachtgever staat er voor in dat naar beste weten alle relevante informatie voor de offerte aan opdrachtnemer is verstrekt.

Indien gedurende de uitvoering van de opdracht meer uren dan overeengekomen te verwachten zijn door wijziging of aanvulling van de opdracht, zal opdrachtnemer tijdig opdrachtgever inlichten omtrent de ontstane situatie.

3. In afwijking van het in lid 2 genoemde, zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

4. Gedurende de looptijd van de opdrachtsovereenkomst vinden geen tariefswijzigingen plaats, tenzij door omstandigheden de duur of de inhoud van de opdracht aanmerkelijk aangepast moet worden. In dat geval kan het uurtarief in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gewijzigd.

Artikel 4: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dit geldt voor de duur van de opdracht en daarnaast zolang als voor of na de opdracht is overeengekomen. Is er geen periode na de opdracht overeengekomen, dan geldt voor de periode het gebruik volgens de beroepsethiek zoals verwoord door de NVP.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals modellen, methodes, instrumenten (waaronder software), trainingsopzetten, rapporten e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vaardigheden voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtnemer zal eerst toestemming aan opdrachtgever vragen alvorens specifieke modellen, methodes, instrumenten (waaronder software), trainingsopzetten, rapporten e.d. die bij opdrachtgever ontwikkeld zijn elders te gaan gebruiken.

Artikel 6: Gebreken, klachten, opzegging

1. Indien op enig moment tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren danwel dat bij een van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen de overeengekomen opdracht, is deze partij verplicht de wederpartij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Er zal vervolgens tussen partijen worden overlegd hoe de belemmeringen kunnen worden voorkomen of weggenomen.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever is vrij om, voortijdig en eenzijdig, de overeenkomst op te zeggen in geval van wanprestatie bij het vervullen van de opdracht door de opdrachtnemer. De opzegging geschiedt schriftelijk. Dit nadat opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld binnen 3 werkdagen mondeling of schriftelijk toelichting te geven op de ontstane situatie.

4. In het geval het besluit tot voortijdige beëindiging is uitgegaan van opdrachtnemer, heeft deze aanspraak op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 7: Betaling

1. De frequentie van facturering wordt vóór de opdracht overeengekomen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, via opdrachtnemer aan te geven wijze.

3. Indien niet binnen 30 dagen na datum van ontvangst van de factuur door opdrachtgever aan de opdrachtnemer onder opgaaf van redenen schriftelijk is medegedeeld dat de deklaratie niet juist is, zal deze geacht worden te zijn goedgekeurd.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddelijk opeisbaar zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van het advies en/of training in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

2. De aansprakelijkheid voor de shcade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het tweemaal het bedrag van het honorarium van opdrachtnemer, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien opdrachtnemer een opdracht verricht voor opdrachtgever en uit naam van (de organisatie van) opdrachtgever beslissingen neemt binnen de daarvoor gegeven kaders, draagt opdrachtgever de eventuele aansprakelijkheid, tenzij van wanprestatie sprake is. In dat geval wordt artikel 6, lid 2 van kracht.
4. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden (niet in loondienst van opdrachtnemer) van tevoren overleggen met opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan -naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10: Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Amstelveen, 25 april 2000